پالپوتومی

پالپوتومی

۱- این روش در درمان دندان های شیری ودائمی با بازشدگی پالپ ناشی از پوسیدگی به کار می رود. پس از انتخاب دقیق این دندان ها در این روش پالپ کرونال که ممکن است حاوی میکروارگانیزم باشد تا دهانه کانال برداشته می شود.

۲- روش کار پالپوتومی به این صورت است که دندان بیحس شده با رابردم ایزوله می شود . تمام پوسیدگی ها ومینای Overhanging جهت دسترسی مناسب به پالپ کرونال برداشته می شود در د در حین برداشت پوسیدگی وکاربرد وسایل (instrumentation) میتواند نشانه شکست در ایجاد بی حسی باشد ولی دراغلب موارد به دلیل هیپرمی والتهاب است .

خونریزی زیاد در محل اکسپوژر پس از برداشت کامل پوسیدگی و وجود درد نشان می دهد که دندان احتمالا مورد نامناسبی برا وایتال پالپوتومی می باشد .تاموقعی که پالپ کرونال قطع نشده نباید سعی در کنترل خونریزی نمود .دسترسی قیفی شکل Funnel –Shape برای ورود به مدخل کانال ها باید تهیه شود . ضمنا می توان از excavator قاشقی دیسکوئید تیز که بزرگتر از مدخل کانال ریشه باشد ، برای قطع پالپ استفاده کرد .

سپس پالپ چمبر با جریان آب شسته شده وگلوله های پنبه مرطوب در آن قرار می گیرد تا لخته تشکیل شود .

مشاهدات کلینیکی ولابراتواری نشان می دهد که روش ومواد به کار رفته در دندان های شیری ودائمی متفاوت است وبراین اساس دو روش پالپوتومی وجود دارد : با هیدرو کسید کلسیم وبا فرموکرزول .

 

پالپوتومی

 

روش های ترمیم دندان با پالپوتومی

الف) پالپوتومی در دندان های دائمی ( پالپوتومی با کلسیم هیدوکسید)

۱- در دندان های دائمی با اکسپوژر پالپی ناشی از پوسیدگیهمراه باتغییرات پاتولوژیک پالپ در محل اکسپوژر، در دندان های دائمی با ریشه ناکامل اما نسج پالپی سالم در کانال ها ، در دندان های دائمی دچار شکستگی تاج واکسپوژر پالپ (که تروما سبب شکستگی ریشه هم شده است) ودر دندان های فاقد سمپتوم های پالپیت دردنام می توان از این نوع درمان پالپوتومی با هیدرو کسید کلسیم استفاده کرد .

۲- این درمان درطی یک جلسه تمام می شود وروش کار به این صورت استکه قست تاجی پالپ برداشته شده وبعد از قطع خونریزی ، کلسیم هیدروکسید روی پالپ باقیمانده کانال ها قرار گرفته وسپس روی کلسیم هیدروکسید ، سمان محافظHard Setting قرارداده می شود تا سیل کافی فراهم شود وسپس دندان برای پوشش کامل (Full Coverage) آماده می شود . نکته مهم وقابل توجه این است که اگر بافت پالپی کانال بعد از قطع کردن پالپ کرونال، هیپرمیک باشد ، پالپوتومی درمان مناسبی نبوده وباید درمان اندو انجام گیرد.

۳- معیارهای موفقیت این نوع درمان بعد از ۱ سال PDL ولامینادورای سالم وطبیعی ، وجود شواهد رادیوگرافیکی از پل کلسفیه وعدم وجود تحلیل داخلی یا پاتولوژیک می باشد .

ب) پالپوتومی در دندان های شیری (پالپوتومی با فرموکرزول )

۱- همان معیارهای تشخیصی که در پالپوتومی با کلسیم هیدروکساید توصیه شده بود ، در این روش نیز استفاده می شود (پالپ کانال سالم وعدم وجود پالپیت دردناک)

۲- این درمان هم دریک جلسه تمام می شود وروش کار بدین صورت است که پس از خارج کردن پالپ کرونال ، پالپ چمبر را با گلوله های پنبه استریل خشک می کنیم در صورت کنترل مناسب خونریزی گلوله پنبه آغشته به فرموکرزول Buckley با غلظت ۵/۱ ( که رطوبت اضافی آن گرفته شده است ) را به مدت ۵ دقیقه در تماس با پالپ داخل کانال ها قرار می دهیم وسپس خمیر غلیظی از Hard Setting ZOE را روی مدخل کانال ها استفاده می کنیم ودندان را با SSC ترمیم می نماییم.

۳- نکته : مهم این است که کاربرد زمان ۵ دقیقه ای فرموکرزول کمی اختیاری است وبراساس مطالعه Garcia –Godoy ، زمان کاربرد ۱ دقیقه ای نیز ممکن است کافی وشاید بهتر از ۵ دقیقه باشد .


کلینیک دندانپزشکی , دندانپزشکی زیبایی , دندانپزشکی ساغر