دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشکی زیبایی

یکی از مهمترین شاخه های رشته دندانپزشکی مربوط می شود به دندانپزشکی زیبایی.منظور از این اصطلاح این است که برای بالابردن عملکرد دندان ها صورت می پذیرد