تغییر رنگ دندان

تغییر رنگ دندان ها

تغییر رنگ دندان ها چه عواملی سبب تغییر رنگ دندانها می شود ؟ ۲ دسته تغییر رنگ در دندانها رخ می دهد . تغییر رنگ های خارجی و تغییر رنگ های داخلی تغییر رنگهای سطوح خارجی دندانها بسیار شایع هستند . این رنگدانها در دو دسته بیماران جوان و پیر می باشد .رنگدانها به رنگ های مختلف قابل مشاهده هستند و بیشتر در نواحی سردیکال دندانها یافت می شود ۱ – این رنگدانها ممکن است مربوط به موارد زیر باشند .